Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia najlepszej obsługi użytkownika i zapamiętania jego ustawień. Klikając w "Akceptuję" zgadzasz się na użycie wszystkich ciasteczek.

Akceptuję Czytaj więcej
Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do treści Przejdź do stopki

Organizacja pracy szkoły

Doc Sep 14 2023(4)

Rok szkolny 2021/2022

Od 27.01.2022 do 27.02.2022 wprowadzona została nauka zdalna
w klasach V-VIII.

Uczniowie klas młodszych – I-IV i oddziału przedszkolnego uczą


się stacjonarnie.

Procedury – 1.03.2022

Klasa 1
Klasa V
Klasa VIII

Zarządzenie nr 5/I/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 30.01.2022

Zarządzenie nr 4/I/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 26. stycznia 2022

Procedury organizacji zajęć:

Oddział przedszkolny

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII


Szkoła pracuje w trybie zdalnym.
(Od 20 grudnia 2021 do 07.01.2022)


Zarządzenie Nr 1/XII/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle

NAUCZANIE ZDALNE

 • Informacja o zdalnym nauczaniu
 • Zasady wypożyczania sprzętu komputerowego na okres zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia (w tym wielodzietnych) w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle

W ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle otrzymała 12 laptopów przeznaczonych do zdalnego nauczania.

 1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle, który nie posiada komputera domowego.
 2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle, który posiada komputer domowy, jednak korzysta z niego również co najmniej dwoje dzieci z rodzeństwa.
 3. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz).
 4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję, na okres trwania nauczania zdalnego.
 5. Komisja w składzie:
  Nauczyciel informatyki
  Pedagog szkolny
 6. Powołana przez dyrektora szkoły komisja rozpatruje wnioski rodziców uwzględniając następujące kryteria:
  1. dziecko objęte opieką rodziny zastępczej,
  2. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. więcej niż jedno dziecko uczące się w naszej szkole w oddziałach objętych zdalnym nauczaniem,
  4. opinia wychowawcy,
  5. rodzina objęta opieką MOPS.
 7. Komisja rozpatruje wnioski po zasięgnięciu opinii u wychowawcy klasy
 8. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku na rodzinę.
 9. Po uzyskaniu zgody laptop wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi/opiekunowi prawnemu, sporządzana jest umowa użyczenia z potwierdzeniem odbioru
 10. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 11. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera/laptopa przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic/opiekun prawny i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy laptopa lub wymiany na nowy.
 12. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie laptopa/tabletu.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 14. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania nie związanego ze zdalnym nauczaniem.
 15. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
 16. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 17. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu wznowienia nauki w szkole.
 18. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera
 19. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych zasad w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 20. W razie złamania umowy i nieoddania sprzętu w terminie będą obowiązywały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Rodzic/opiekun prawny ucznia akceptuje niniejsze zasady w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 22. W kwestiach spornych nie objętych niniejszymi zasadami decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 23. Zasady wchodzą w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępne są również na stronie internetowej szkoły.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego.


NAUCZANIE STACJONARNE

Zarządzenie nr 4/VIII//2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w związku z COVID – 19 §1.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19 i rozpoczęciem nauki w systemie stacjonarnym w roku szkolnym 2021/2022 wprowadzam na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle procedury bezpieczeństwa, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle
Czyż Katarzyna

Zarządzenie  nr 4/VIII//2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle

Procedury:

Oddział przedszkolny

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Kontakt z rodzicami

Sala gimnastyczna

Biblioteka szkolna

Pracownia komputerowa

PPP

Spożywanie posiłków